Informacje ogólne

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Połoskach i Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu

Całkowity koszt zadania w PLN3 429 030,24
Kwota dofinansowania w PLN2 671 265,92

Postępująca degradacja obiektów, straty energii cieplnej zawyżające koszty ich rocznego utrzymania oraz zwiększające zanieczyszczenie środowiska, a wrzeszczcie konieczność zapewnienia stosownych warunków użytkownikom obiektów skłoniło Gminę do podjęcia decyzji o realizacji niniejszego projektu. Z uwagi na brak stosownych modernizacji w ostatnich latach budynki szkół w Piszczacu i Połoskach nie przystawały do aktualnych standardów przede wszystkim z uwagi na relatywnie przestarzałe technologie, w których były one wykonywane oraz wyeksploatowana stolarka okienna i drzwiowa. Obiekty charakteryzują się wysokimi współczynnikami przenikania ciepła w skutek czego znaczna część energi cieplnej była niepotrzebnie tracona.

Celem ogólnym jest wpisanie inwestycji w poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej i związanej z wykorzystaniem energii. Ogół podejmowanych działań ma m.in na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników, ochronę środowiska oraz podwyższenie standardów ich funkcjonowania Podstawowym celem niniejszego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej budynkó objętych inwestycją. Cele szczegółowe niniejszego projektu scharakteryzować można w sposób następujący:

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • poprawa stanu technicznego budynków szkół,
 • poprawa jakości korzystania ze szkół zarówno przez dzieci, jak i kadrę nauczycielska,
 • poprawa stanu zdrowia uczniów
 • zwiększenie komfortu cieplnego wykorzystywanej infrastruktury społecznej,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • optymalizacja wykorzystania energii cieplnej,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • ograniczenie oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Piszczac (gmina wiejska w powiecie bialskim w województwie lubelskim): Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu i Szkoły Podstawowej w Połoskach. Projekt jest innowacyjny, zawiera sprawdzone, powszechnie stosowane rozwiązania.

Na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych, jako optymalne warianty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wybiera się poniższe warianty obejmujące następujące usprawnienia:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • ocieplenie stopodachów;
 • wymiana okien i drzwi;
 • usprawnienie systemu grzewczego;

Termomodernizacja i związane z nią roboty obejmują w szczególności:
W Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku L=0,032 metodą BSO

2. Wymiana drzwi drewnianych i stalowych na drzwi o współczynniku U nie większym jak 1,3 W/m2K

3. Dociepleniu stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej w współczynniku l=0,043 metodą wtrysku

4. Dociepleniu stropodachu niewentylowanego granulatem wełny mineralnej w współczynniku l=0,043 metodą wtrysku grubości izolacji 16cm

5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz źródła ciepła

6. Wymiana okien drewnianych na okna o współczynniku U nie większym jak 0,9W/m2K

w Szkole Podstawowej w Połoskach:

1.Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku L=0,032 metodą BSO

2.Wymiana drzwi drewnianych i stalowych na drzwi o współczynniku U nie większym jak 1,3 W/m2K

3.Docieplenie stropu poddasza nieogrzewanego płytami wełny mineralnej o współczynniku l=0,039

4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz źródła ciepła

5. Wymiana okien drewnianych na okna o współczynniku U nie większym jak 0,9 W/m2K

Wybrane rozwiązania technologiczne zostały wybrane według optymalnych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych - stanowią więc optymalny wariant przedsięwzięcia, a tym samym przyczyniają się do oszczędności ciepła, jak i ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przedstawiana do realizacji inwestycja, a w szczególności jej zakres rzeczowy dobrany jest w optymalny sposób i nie jest możliwy do przeprowadzenia w innym wariancie, tak by osiągnąć te same wartości docelowe. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło:

 • ogółem: 7381 GJ/rok dla poszczególnych budynków: ZPO w Piszczacu - 6464 GJ/rok, Szkoła Podstawowa w Połoskach - 917 GJ/rok.
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń CO2 do powietrza: ogółem: 1525,37 Mg Co2/rok dla poszczególnych budynków: ZPO w Piszczacu - 1312,93 MgCo2/rok, Szkoła Podstawowa w Połoskach - 212,44 MgCo2/rok.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty projektu/ wskaźniki projektu/wartość docelowa:

1.Zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej/Liczba termomodernizowanych budynków(szt.2)

2.Zwiekszenie liczby wymienionych źródeł ciepła / liczba wymienionych źródeł ciepła (szt.3)

3.Zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn,urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, liczba OZE-3 szt.

4.Zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energie ze źródeł odnawialnych/ nowozainstalowana moc OZE 900MW

5.Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędności energii w gospodarstwach domowych/liczba kampanii uświadamiających - 3 szt.

6. Zrealizowanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej nt. oszczędności energii w gospodarstwach domowych/liczba osób objętych działaniami 1000

Trwałość Projektu zostanie zachowana przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia przez Operatora Programu raportu końcowego z wdrażania projektu, co zapewnia status i stabilność finansowa gminy.